Rada Seniorów

Wójt Gminy Strawczyn

ogłasza nabór

kandydatów na członków

Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie

  1. W wyniku naboru wyłonionych zostanie 12 członków Rady w tym:
  • 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Przewodniczącego Rady Gminy;
  • 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Wójta Gminy Strawczyn
  • 4 przedstawicieli zgłoszonych przez Stowarzyszenia spośród swoich członków lub innych mieszkańców gminy, którzy ukończyli 60 rok życia.
  1. Nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie prowadzony będzie od dnia 03.01. 2019 r. do dnia 17.01. 2019 r. do godziny 15:30.
  2. Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Strawczyn Nr 3/2019.

Do formularza powinny być dołączone:

1) zgoda kandydata na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Strawczynie,

2) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory formularzy dostępne są:

- na stronie Urzędu Gminy Strawczyn (www.strawczyn.pl)

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strawczynie

  1. Wypełnione zgłoszenia należy składać w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strawczynie w sekretariacie pokój nr 2. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy w Strawczynie. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.