Historia i tradycja

Piosenka promująca gminę Strawczyn


I.
W kieleckiej gminie w moim Strawczynie
Wśród gór i lasów pięknej dolinie
Gdzie mała rzeczka spokojnie płynie
Jest moje miejsce mój rodzinny dom

Życie i twórczość Stefana Żeromskiego

Stefan ŻeromskiUrodzony 1 listopada 1864 roku w Strawczynie jako syn podupadłego szlachcica, dzieciństwo spędził na wsi kieleckiej, z którą połączyły go na całe życie najserdeczniejsze więzy. Rodzice jego dzierżawili skromny folwark w Ciekotach, w domu panował niedostatek i atmosfera ciągłej trwogi o przyszłość. Nie była ona istotnie łaskawa dla młodego chłopca. Wcześnie osierocony przez oboje rodziców, od dziecka zaznał wiele poniewierki i biedy. Jeszcze będąc w gimnazjum kieleckim musiał korepetycjami zarabiać na swe utrzymanie, gdyż pomoc ze strony krewnych ziemian była znikoma. Jego Dzienniki świadczą o ogromnej chłonności intelektualnej i wrażliwości młodego ucznia, stawiającego pierwsze kroki na polu literatury pod wpływem profesora języka polskiego, pozytywisty i "ogranicznika", Antoniego Gustawa Bema. Zapalny umysł kieleckiego gimnazjalisty kształtują postępowe, rewolucyjno-demokratyczne idee romantyków, a ucisk carski, z którym się styka namacalnie w rosyjskim gimnazjum wzmaga jego patriotyczne uczucia. Pociągają go bohaterskie postacie bojowników o wolność i demokrację. Kościuszko, Ściegienny, Petöfi, Garibaldi, Mazzini - to bohaterowie jego wczesnej młodości. Czyta bardzo dużo, zachłannie, ale i krytycznie jak świadczą notatki w zeszytach pamiętnika. Przeżycia szkolnych lat powrócą wkrótce na karty jego powieści Syzyfowe prace.

Badania archeologiczne na terenie regionu strawczyńskiego.
Na terenie Gminy Strawczyn nie prowadzono na większą skalę badań archeologicznych, odkrywano tu jedynie przypadkowo przedmioty - relikty przeszłości.
O tym, że ongiś żyli na tym obszarze ludzie, dowodzą przedmioty znalezione w Chełmcach nad Bobrzą. Jeden z nich pochodzi ze starszej epoki kamiennej.
Ślady egzystencji ludzi epoki mezolitu z około 9-7 tys. lat temu odkryto również w Bugaju na polu Stefana Zapały.
Pobyt ludzi w tym rejonie w epoce neolitu jest udokumentowany dwoma kamiennymi toporkami. Pierwszy z nich został znaleziony w Strawczynie na polu Kazimierza Michalskiego. Opisał go archeolog Pyzik z Kielc.
Z końca epoki neolitu dysponujemy śladem obozowiska w Chełmcach. Znaleziono tam kilka kamiennych grotów w kształcie serca do strzał łuku.
Nieliczne skorupy w Bugaju na polu Stanisława Wrony świadczą o pobycie ludzi w czasach początków państwa polskiego w X - XIIIw. Jedynie Kuźniaki i Niedźwiedź, wsie objęte badaniami archeologicznymi dostarczyły średniowiecznych skorup z XIV-XVw. W Kuźniakach i Niedźwiedziu znaleziono ceramikę nowożytną z XVIIIw. Poza tym odkryto tam nigdzie nie notowaną dotąd hutę szkła.

Podkategorie