10 maja 2017 r. w BEST WESTERN Grand Hotel na ul. H. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku.

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w 2017 r.:

- Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji.

- Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.    

- Poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

- Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne – Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W pierwszej części spotkania omówiono istotę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020 i kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF. W dalszej części programu przedstawione zostały najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów ZIT, w ramach ww. Poddziałań, logika tworzenia projektu, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Z ostatniej prezentacji beneficjenci dowiedzieli się jakie są zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014 - 2020.