Okres realizacji projektu: 2017-04-01 – 2018-07-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

Celem proj. jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 80 os.(48K,32M) w wieku pow. 29 r. ż, znajduj. się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.64os (38K, 26M) bezrobotnych w tym zarejestrow. w PUP/MUP, oraz 16os. (10K,6M)biernych zaw. zam. wg. KC na terenie KOF(woj. świętokrz.) poprzez realiz. indywidual. spot. z doradcą zaw. w tym utworzenie IPD,grupowego poradnictwa. zaw., szkol. zaw., staży oraz pośrednictwo pracy w okresie od IV 2016 r. do VII 2018 r.

 

Nazwa beneficjenta: HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

Partnerzy:  „FORECAST CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Grupę docelową zg z SzOOP RPO WŚ 2014-202 i REG. Konkursu stanowi 80os.(48K/32M) pozostających bez pracy wyłącznie powyżej 29r. ż.,które uczą się lub zamieszkują na terenie KOF w WŚ w roz. przepisów KC,znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,które są bezrobotne,poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zaw. w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne,należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: – os. po 50 roku życia, – kobiety, -os. z niepełnospr., – os. długotrw. bezrobotne, -os. z niskimi kwalifikacjami, -osoby sprawujące opiekę nad os. zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. W przypadku os. zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowią jedynie os.,dla których ustalono 1 lub 2 profil pomocy.

Formy wsparcia

 1. Identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoz. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zaw. w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Poradnictwo zawodowe- grupowe
 3. Szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Propozycje szkoleń: SPAWACZ MAG 135(144h,ok 6-8 h /dzień, MASAŻYSTA(116h,ok 6-8 h /dzień, TESTER OPROGRAMOWANIA(116h,ok 6-8 h /dzień, SZKOLENIA OTWARTE(ok 150h;ok 6-8 h /dzień,
 4. Staże zawodowe w ramach projektu będą powiązane ze szkoleniami w ramach projektu lub posiadanymi już przez UP kwalifikacjami. Będą trwały przez okres 3 m-cy dla każdego UP. Staż odbywa się na podstawie umowy 3 stron:Projektodawcy z pracodawcą i UP:8h/dzień, pn-pt (40h/tyg),dla ON: 7h/dzień, pn-pt (35h/tyg) zg. z programem stażu i harmonogramem.
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Dodatkowo:
 • Refundacja kosztów dojazdu UP
 • catering w czasie przeprowadzenie poradnictwa
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników  6,65zł/h)
 • wypłata stypendium stażowego dla uczestników stażu zawodowego  2000 zł x 3 mce)
 • badania lekarskie UP przed rozpoczęciem stażu zawodowego
 • ubezpieczenia NNW UP na okres realizacji staży zawodowych (polisa)
 • szkolenia BHP UP przed rozpoczęciem staży zawodowych
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekunów stażystów

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami:
HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik

Biuro:
al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), wejście od ul. Cichej
25-516 Kielce
tel. 501 641 959