Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 roku Gmina Strawczyn podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 640 000,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi ogółem: 3 944 000,00 PLN, w tym: 3 944 000,00 PLN z UE.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   Herb Gminy Strawczyn

Szanowni Państwo,
W związku z zaplanowanymi szkoleniami dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 beneficjentów projektów EFS (ZIT), informujemy, że jest możliwość zgłoszenia się na szkolenia w następującej tematyce:

Temat szkolenia: Monitoring i sprawozdawczość w realizacji projektów EFS
Data: 16-17.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

Temat: Rozliczanie projektów ZIT współfinansowanych z funduszy UE EFS z wykorzystaniem Systemu SL 2014
Data: 23-24.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

W przypadku chęci udziału w szkoleniach beneficjentów projektów EFS, prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgodnie z zapisami na każdym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z trzema ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast pozostałe dedykowane są odrębnym subregionom: miastu Kielce i gminom ościennym, a także miastom z północnej części województwa, tracącym swoje funkcje społeczno – gospodarcze. 

Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” oraz Poddziałanie 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” umożliwiają realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz innych kursów i szkoleń, prowadzących do nabycia konkretnych umiejętności.
W ramach Poddziałania 8.5.3 ogłoszone zostały dwa konkursy – jeden skierowany do obszaru całego województwa, drugi dedykowany obszarom miast tracących funkcje społeczno gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko – Kamienna).  Konkurs z Poddziałania 8.5.4 skierowany jest do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce oraz gmin ościennych.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 – 2018-07-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

Celem proj. jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 80 os.(48K,32M) w wieku pow. 29 r. ż, znajduj. się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.64os (38K, 26M) bezrobotnych w tym zarejestrow. w PUP/MUP, oraz 16os. (10K,6M)biernych zaw. zam. wg. KC na terenie KOF(woj. świętokrz.) poprzez realiz. indywidual. spot. z doradcą zaw. w tym utworzenie IPD,grupowego poradnictwa. zaw., szkol. zaw., staży oraz pośrednictwo pracy w okresie od IV 2016 r. do VII 2018 r.