Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 – 2018-07-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

Celem proj. jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 80 os.(48K,32M) w wieku pow. 29 r. ż, znajduj. się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.64os (38K, 26M) bezrobotnych w tym zarejestrow. w PUP/MUP, oraz 16os. (10K,6M)biernych zaw. zam. wg. KC na terenie KOF(woj. świętokrz.) poprzez realiz. indywidual. spot. z doradcą zaw. w tym utworzenie IPD,grupowego poradnictwa. zaw., szkol. zaw., staży oraz pośrednictwo pracy w okresie od IV 2016 r. do VII 2018 r.

10 maja 2017 r. w BEST WESTERN Grand Hotel na ul. H. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku.

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w 2017 r.:

- Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji.

- Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.    

- Poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

- Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne – Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W pierwszej części spotkania omówiono istotę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020 i kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF. W dalszej części programu przedstawione zostały najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów ZIT, w ramach ww. Poddziałań, logika tworzenia projektu, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Z ostatniej prezentacji beneficjenci dowiedzieli się jakie są zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Strategia dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/strategia-zit-kof/

Najnowsze wiadomości dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - broszura informacyjna

Broszura dostępna na stronie:

http://www.um.kielce.pl/czym-sa-zity/broszura-zit-kof/