Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Profilaktyka onkologiczna w obszarze KOF - Profilaktyczna konferencja w WDK – 30.08.2019 r.

Badz swiadoma

Na otwartą dla wszystkich konferencję „Być świadomą kobietą – wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych” zaprasza Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerami – Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach i Samorządowym Ośrodkiem Zdrowia w Miedzianej Górze. Konferencja odbędzie się 30.08.2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w godzinach 9.00-15.00.

Logotyp

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030 zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. W badaniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 60 rok życia.

Uzyskane w trakcie badania informacje posłużą do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji i potrzeb osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, zaś w dalszej kolejności do stworzenia Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030, której zadaniem będzie poprawa jakości życia osób mających 60 i więcej lat. Ankieta jest anonimowa.

Z-ca Wójta Karol Picheta, Z-ca Skarbnika Irena Jas i przedstawiciel Wykonawcy przy podpisaniu umowyW gminie Strawczyn już pod koniec przyszłorocznych wakacji będzie można wyruszyć w niezwykłą podróż okraszoną ogromną dawką wiedzy o świecie. W Oblęgorku powstaje innowacyjna i pełna atrakcji ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Wartość zadania opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych! Dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 85% kosztów realizacji inwestycji.

Ścieżka będzie niepowtarzalnym w regionie miejscem z mnóstwem edukacyjnych atrakcji. Jej początek ma być umiejscowiony w centrum Oblęgorka, pomiędzy Aleją Lipową, a szkołą. Dalej poprowadzi do Muzeum Henryka Sienkiewicza, a następnie lasami Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000. Ścieżka będzie ciągnęła się aż do punktu widokowego na Górze Sieniawskiej, gdzie znajduje się taras widokowy.

- Oferta turystyczno-rekreacyjna w gminie Strawczyn jest już bardzo bogata. Mamy tu Muzeum Henryka Sienkiewicza, kompleks sportowy z krytą pływalnią i przyległą infrastrukturą, czyli polami do gry w minigolfa, boiskami i kortami tenisowymi, a także kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych. Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza idealnie wpisuje się w tę ofertę i będzie jej doskonałym dopełnieniem – mówi Karol Picheta, zastępca wójta gminy Strawczyn.

Jest wykonawca zadania i wysokie dofinansowanie
Samorząd gminy Strawczyn zakończył już procedurę przetargową i wybrał firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na budowę ścieżki. Najniższą cenę zaproponowała firma ALBUD z Oblęgorka. Umowa opiewająca na kwotę 4 mln 137 tysięcy 975 złotych została podpisana 31 lipca. Dokument swoim podpisem sygnował zastępca wójta gminy Strawczyn Karol Picheta przy kontrasygnacie Z-cy Głównego księgowego Ireny Jas oraz właściciel firmy ALBUD Paweł Bednarczyk. Inspektorem nadzoru inwestycji będzie Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z Chmielnika. Ustalony koszt usługi to 12 tysięcy 976 złotych.

Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna"
Paweł Wójcik – Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik

zapraszają na szkolenie

Sukces w sukcesji - rola samorządów terytorialnych oraz instytucji działających na obszarach wiejskich w kształtowaniu postaw umożliwiających sukcesję gospodarczą

Szkolenie przewidziane jest dla 25 osób – przedsiębiorców i rolników działających na obszarach wiejskich. Sukces w sukcesji – skuteczna sukcesja gospodarcza gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw działających na obszarach wiejskich – szkolenie będzie prowadzone w różnych formach szkoleniowych przez doświadczonego trenera. Poza nabyciem wiedzy w zakresie sukcesji gospodarczej uczestnicy podniosą swoją świadomość co do konieczności podejmowania trudnej tematyki sukcesyjnej. Wartością dodana szkolenia będzie także możliwość wymiany doświadczeń, poglądów , opinii z innymi uczestnikami. Na zaproszeniu znajduje się szczegółowy program, dane dotyczące czasu, miejsca szkolenia i dane do osób kontaktowych w gminach KOF.

Instytucja Pośrednicząca ZIT serdecznie zaprasza Beneficjentów realizujących projekty w ramach instrumentu ZIT do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych, które odbędzie się w Hotelu Kongresowym, al. Solidarności 34 w Kielcach (budynek Exbudu) w terminach: 13, 20 oraz 31 maja 2019 r.

Spotkanie doradcze będzie przebiegać w formie prezentacji, jak również konsultacji dotyczących konkretnych projektów realizowanych przez uczestników oraz wymiany doświadczeń.

Każdy uczestnik otrzyma również możliwość kontaktu z doradcą drogą elektroniczną przez 30 dni po zakończeniu spotkania.