Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z trzema ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast pozostałe dedykowane są odrębnym subregionom: miastu Kielce i gminom ościennym, a także miastom z północnej części województwa, tracącym swoje funkcje społeczno – gospodarcze. 

Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” oraz Poddziałanie 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” umożliwiają realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz innych kursów i szkoleń, prowadzących do nabycia konkretnych umiejętności.
W ramach Poddziałania 8.5.3 ogłoszone zostały dwa konkursy – jeden skierowany do obszaru całego województwa, drugi dedykowany obszarom miast tracących funkcje społeczno gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko – Kamienna).  Konkurs z Poddziałania 8.5.4 skierowany jest do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce oraz gmin ościennych.

10 maja 2017 r. w BEST WESTERN Grand Hotel na ul. H. Sienkiewicza 78 w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania projektów z wykorzystaniem instrumentu ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2017 roku.

Podczas spotkania przedstawione zostały możliwości finansowania projektów w ramach konkursów ogłoszonych bądź planowanych do ogłoszenia w 2017 r.:

- Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji.

- Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.    

- Poddziałanie 8.4.3. Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych.

- Poddziałanie 8.5.4. Kształcenie ustawiczne – Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

W pierwszej części spotkania omówiono istotę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategię ZIT KOF na lata 2014-2020 i kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF. W dalszej części programu przedstawione zostały najistotniejsze kryteria naboru i oceny projektów ZIT, w ramach ww. Poddziałań, logika tworzenia projektu, z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Z ostatniej prezentacji beneficjenci dowiedzieli się jakie są zasady kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w perspektywie finansowej 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 – 2018-07-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

Celem proj. jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 80 os.(48K,32M) w wieku pow. 29 r. ż, znajduj. się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.64os (38K, 26M) bezrobotnych w tym zarejestrow. w PUP/MUP, oraz 16os. (10K,6M)biernych zaw. zam. wg. KC na terenie KOF(woj. świętokrz.) poprzez realiz. indywidual. spot. z doradcą zaw. w tym utworzenie IPD,grupowego poradnictwa. zaw., szkol. zaw., staży oraz pośrednictwo pracy w okresie od IV 2016 r. do VII 2018 r.

Najnowsze wiadomości dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego:

http://www.um.kielce.pl/aktualnosci-zit/