Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W załączeniu list Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii Dr hab n. med. Stanisława Góźdź zapraszający do udziału w konferencji "Być świadomą kobietą - wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego do badań profilaktycznych" która odbędzie się 23 listopada o godz. 9:00 w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (byc_swiadoma_kobieta.jpg)Konferencja Być świadomą kobietą[ ]195 kB

Uprzejmie informujemy, że 16 listopada 2017 roku Gmina Strawczyn podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF” z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 4 640 000,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi ogółem: 3 944 000,00 PLN, w tym: 3 944 000,00 PLN z UE.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego   Herb Gminy Strawczyn

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach w partnerstwie z EDU VIRTUAL Łukasz Łagan realizuje projekt pn. „KOF - Koniecznie Otwórz Firmę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.4.2.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających prowadzić działalność gospodarczą.

Adresat projektu:
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych zawodowo lub osób odchodzących z rolnictwa, które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- kobiety,
- osoby po 50 roku życia,
- z niepełnosprawnościami,
- długotrwale bezrobotne,
- niskowykwalifikowane.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej jedno z powyższych kryteriów.

Szanowni Państwo,
W związku z zaplanowanymi szkoleniami dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny realizowanych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 beneficjentów projektów EFS (ZIT), informujemy, że jest możliwość zgłoszenia się na szkolenia w następującej tematyce:

Temat szkolenia: Monitoring i sprawozdawczość w realizacji projektów EFS
Data: 16-17.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

Temat: Rozliczanie projektów ZIT współfinansowanych z funduszy UE EFS z wykorzystaniem Systemu SL 2014
Data: 23-24.11.2017
Adresaci szkolenia: Beneficjenci projektów EFS (ZIT)

W przypadku chęci udziału w szkoleniach beneficjentów projektów EFS, prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgodnie z zapisami na każdym formularzu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów, w związku z trzema ogłoszonymi konkursami RPOWŚ 2014-2020, umożliwiającymi finansowanie kształcenia osób dorosłych. Jeden z konkursów dotyczy obszaru całego województwa, natomiast pozostałe dedykowane są odrębnym subregionom: miastu Kielce i gminom ościennym, a także miastom z północnej części województwa, tracącym swoje funkcje społeczno – gospodarcze. 

Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” oraz Poddziałanie 8.5.4 „Kształcenie ustawiczne – ZIT Edukacja  formalna i pozaformalna osób dorosłych” umożliwiają realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie), kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) oraz innych kursów i szkoleń, prowadzących do nabycia konkretnych umiejętności.
W ramach Poddziałania 8.5.3 ogłoszone zostały dwa konkursy – jeden skierowany do obszaru całego województwa, drugi dedykowany obszarom miast tracących funkcje społeczno gospodarcze (Ostrowiec Św., Starachowice, Skarżysko – Kamienna).  Konkurs z Poddziałania 8.5.4 skierowany jest do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miasta Kielce oraz gmin ościennych.