INFORMACJA

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13:00 w pokoju nr 46 (II piętro) Urzędu Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2. Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokółu Nr VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. z sesji Rady Gminy w Strawczynie.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 r.,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015 ? 2024,
3) uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020,
4) w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
5) w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w msc. Niedźwiedź gm. Strawczyn,
7)  w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Komunikaty i ogłoszenia.
10. Zakończenie sesji.


Z poważaniem:
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Arkadiusz Wilczkowski