OGŁOSZENIE


Gminny Ośrodek Kultury w Strawczynie prowadzi nabór na zatrudnienie pracownika w charakterze:

- PRACOWNIK GOSPODARCZY


WYMAGANIA:
- wykształcenie podstawowe lub zawodowe
- status osoby bezrobotnej
-zgoda na udostępnianie danych osobowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) list motywacyjny
2) CV
3) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły
4) zaświadczenie o statusie bezrobotnego z PUP Kielce
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póź. zmianami)”.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:
- w terminie do dnia 30 października 2007r. do godz.15:00 w sekretariacie pok. Nr 3

ZAWIADOMIENIE O ZATRUDNIENIU:
- w dniu 02 listopada 2007r.

MIEJSCE PUBLIKACJI:
- tablica ogłoszeń GOK i Urzędu Gminy
- tablice ogłoszeń w sołectwach
- Biuletyn Informacji Publicznej,
- Powiatowy Urząd Pracy (informacja o wolnych stanowiskach pracy).

STRAWCZYN, DNIA 16 PAŹDZIERNIKA 2007R.